Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 17.03.2019
 
1. Slavíme dnes 2. neděli postní. Dnes v 15:00 bude ve Fryštátu Křížová cesta (cz). Příští neděli budou v 15:00 Gorzkie Żale (pl).
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v úterý – slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svaté ze slavnosti budou ve Fryštátu v pondělí v 17:00 (cz) a v úterý v 8:00 (cz) a 17:00 (pl), všechny tyto mše budou v hlavní lodi farního kostela. V kostele sv. Marka a v kapli v Ráji v tyto dny nebudou bohoslužby! Pamatujme, že je to slavnost s doporučenou účastí na mši svaté.
 
3. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné prožívání pobožnosti Křížové cesty, které jsou ve Fryštátu vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) bezprostředně po večerní mši svaté. Tyto pobožnosti budou připravovány a vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Vzhledem k tomu budou po celou dobu postní čtvrteční večerní mše v hlavní lodi farního kostela. Nedělní postní pobožnosti budou vedeny kněžími.
 
4. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz „Základy víry”, který se bude konat tuto středu v 19:00 na faře..
 
5. Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté, tedy v 18:00, v katechetickém domě Biblická hodina, během které poznáváme 2. list Korinťanům. Každý je srdečně zván.
 
6. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 15:30 na faře.
 
7. Zveme mládež od 14 let na diecézní setkání Biscup [biskap] ve Frýdku, které se bude konat o víkendu 05.-07.04. Jde o každoroční setkání mladých lidí z celé diecéze, na kterém můžou zažít víru z jiného pohledu a prohloubit svůj vztah s Bohem. Z Karviné pojede skupina mladých společně. Více informací na plakátku, webových stránkách či u Kláry Němcové.
 
8. V pondělí 08.04. budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně každý měsíc. Pamatujme, že velikonoční zpověď a přijetí Těla Páně je nejdůležitější během celého roku. Udělejme tedy vše pro to, aby nemocní z naší rodiny i okolí mohli v tomto období přijmout Krista. Nemocné můžete nahlásit (s udáním jména, adresy a tel. čísla) nejpozději 07.04. na tel. čísle: 596 314 455.
 
9. V květnu bude naše schola slavit 50 let od svého založení. Rádi bychom zapojili i bývalé scholistky. První ze 3 zkoušek pro bývalé členky scholy se bude konat v sobotu 23.03. od 9:00. Pokud některá neobdržela e-mail nebo SMS zprávu, a ráda by se připojila, ohlaste se, prosíme, Dance Syrkové.
 
10. Ve spolupráci s organizací Adra probíhá ve fryštátském kostele, po celou dobu postní, charitativní sbírka předmětů pro obyvatele Podkarpatské Rusi. U bočních oltářů a v Moravské kapli jsou koše, do kterých můžou dospělí přinášet věci osobní hygieny (např. mýdla, kartáčky, šampony apod.) a děti školní potřeby (např. bloky, sešity, tužky, pastelky apod.). Čtvrtý postní týden pak bude probíhat sbírka oblečení pro obyvatele Zakarpatí.
 
11. Srdečně zveme do přízemí kostelní věže ve Fryštátu, kde se po celou dobu postní můžete dovědět několik informací o Podkarpatské Rusi a také si prohlédnout několik fotografií, které nám poskytla organizace Adra.
 
12. Na konec března (pátek 29.03. - sobota 30.03.) papež František vyzval všechny věřící, aby se zapojili do modlitební iniciativy „24 hodin pro Pána". Rádi bychom nechali fryštátský kostel přístupný k modlitbě a ztišení po celých 24 hodin. Nicméně k tomu je nutné zajistit adorační stráže. Prosíme ochotná společenství, rodiny nebo jednotlivce, aby se do 24.03. zapsali na rozpis u sakristie.